Jouw privacy

Wij vinden het heel belangrijk dat jij weet wat er met je gegevens gebeurd. In dit document beschrijven we hoe we met jouw privacy omgaan. Zo weet jij dat jouw gegevens bij ons in goede vertrouwde handen zijn.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens die je hebt ingevuld voor een workshop.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden en hoe ze worden gebruikt:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  of , dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de aanmelding van een workshop
 • Voor het registreren van het aantal bezoekers

Voor de aanmelding van een workshop

De gegevens worden gebruikt om je, via e-mail of telefoon, te informeren over de workshop. Voor de financiële administratie gebruiken we een willekeurig nummer en niet jouw persoonlijke gegevens.

Voor het registreren van het aantal bezoekers

Jouw IP-adres wordt gebruikt om het aantal bezoekers op de website te tellen. Dit wordt echter niet gekoppeld aan welke andere gegevens dan ook. Het IP-adres wordt eerst omgezet in een willekeurig en unieke code die niet meer tot een IP-adres herleid kan worden en daarna wordt alleen deze code opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor de aanmelding van een workshop:
  Jouw gegevens blijven bewaard totdat de workshop heeft plaats gevonden; daarna worden ze automatisch verwijderd. 
 • Voor het registreren van het aantal bezoekers:
  De anonieme code wordt na 1 jaar automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Als dit eventueel nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan nemen we eerst contact met je op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Deze website gebruikt alleen functionele cookies en geen analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden geen cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

De analytische en tracking gegevens die deze website gebruikt, zijn geanonimiseerd en zijn niet te herleiden tot jouw persoonlijke gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar  of .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.